voor woningzoekenden

voor woningzoekenden

Klik s.v.p. op de vraag die u heeft om het antwoord te openen


Lees eerst de voorwaarden om te kunnen inschrijven op vrijkomende woningen van de WOV, voordat u reageert.

Vrije sector huurwoningen zijn woningen met een netto huur vanaf € 752,33 per maand (prijspeil 2021). 
Voor deze duurdere woningen stelt de WOV als eis dat U een netto maandinkomen heeft dat minimaal drie keer de bruto huurprijs bedraagt.

Het huidige woningaanbod vind u hier.

 

Mocht u nog vragen hebben of levert het invullen van het inschrijvingsformulier problemen op, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. De medewerkster Verhuur- en Bewonerszaken kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur in ons kantoor raadplegen.

Bijna alle formulieren rond het huren/verhuren van woningen zijn vervangen door de online mogelijkheden via onze nieuwe website. https://wonenbijwov.nl/.

Wilt u lid worden en woningen zoeken, schrijf u dan in via wonenbijwov.. 

Aanvraagformulier Woningruil

Inschrijven

Als er woningen op dit moment beschikbaar zijn dan vindt u dit in het overzicht

Mocht u een klacht hebben over de handelswijze van de WOV met betrekking tot woningtoewijzing of huisvestigingsvergunningverlening, dan kunt u uw bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Oostzaan, Postbus 15, 1510 AA Oostzaan. Voor verdere informatie over dit onderwerp kunt u desgewenst contact opnemen met de gemeente Afdeling Burgerzaken. 
U kunt de gemeente ook per e-mail bereiken: antwoord@over-gemeenten.nl

 • Aanvragen voor een urgentie om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in Oostzaan kunt u doen bij het Sociaal Medisch Team van de gemeente Zaanstad via telefoonnummer 14075.
 • Op de website van de gemeente Zaanstad vindt u de benodigde informatie voor het aanvragen van een urgentieverklaring.
 • Na het indienen van de urgentieaanvraag wordt bekeken of deze volledig is en in behandeling wordt genomen.
 • Bij de behandeling van de aanvraag wordt beoordeeld of ter verduidelijking een gesprek met de maatschappelijk werkster of met de arts nodig is.
 • Als de aanvraag volledig duidelijk is, wordt deze besproken in het Sociaal Medisch Team, waarna dit team namens het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan een besluit neemt.
 • Uiteraard bestaat hierna de mogelijkheid om tegen dit besluit bezwaar aan te tekenen bij burgemeester en wethouders van Oostzaan.

Kijk ook op de website gemeente Oostzaan: Hoe kan ik urgentie aanvragen?

Iedereen in Nederland heeft recht op een goede en betaalbare woning. Met huurtoeslag kunt u in een passende woonruimte wonen, dat wil zeggen: niet duurder dan nodig is en passend bij uw situatie.

Voor meer informatie hierover, zie de website van de rijksoverheid. 

De uiteindelijke toewijzing van de woning wordt onder vermelding van de categorieën urgent en statushouder evenals de inschrijfdatum als woningzoekende worden op de website gepubliceerd. U kunt ook hier klikken voor het overzicht.

De eerste kandidaat uit één der categorieën die aan de vereiste gezinssamenstelling voldoet, worden schriftelijk binnen 10 dagen na de sluitingsdatum benaderd met het verzoek aanvullende gegevens te verstrekken. De kandidaat kan de woning vervolgens bekijken en op het formulier aangeven of de woning wel of niet geaccepteerd wordt. 


Een woningzoekende die nog niet aan de beurt was voor een woningtoewijzing krijgt hierover géén persoonlijk bericht.

Wanneer er nieuwbouw te huur aangeboden kan worden, wordt dit schriftelijk aan alle leden van de WOV gemeld. Per project worden er voorwaarden en toewijzingssystemen vastgesteld. Vooraf inschrijven voor de woningen is niet mogelijk.

Alle op tijd ingeleverde inschrijfformulieren worden op volgorde van de (passend reagerende) kandidaten bekeken.

De selectie van kandidaten gebeurt door de WOV op basis van de inschrijftijd van de woningzoekenden en lidmaatschap van de WOV, in combinatie met eventuele voorrangscriteria, volgens de regels van de gemeente Oostzaan.

Voor urgenten wordt de datum van afgifte van de verleende voorrangsindicatie in acht genomen.

Als inwoner van Oostzaan kunt u het lidmaatschap van de WOV aanvragen.

 • U dient de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning te hebben
 • U dient minimaal 16 jaar te zijn om Jeugdlid te worden.. 

Leden van de WOV zijn vanaf 18 jaar tevens geregistreerd als woningzoekende in de gemeente Oostzaan.
Via https://wonenbijwov.nl/profiel/inschrijven kunt u zich inschrijven

Bent u geen inwoner van Oostzaan, dan dient u zich als woningzoekende van de gemeente Oostzaan te registreren. Dit kunt u op het kantoor van de WOV laten verzorgen of via https://wonenbijwov.nl/profiel/inschrijven inschrijven.

 

 • U dient woonachtig te zijn in de Stadsregio Amsterdam of Almere *)  
 • en dient lid te zijn van de WOV of geregistreerd woningzoekende in Oostzaan
 • en dient te voldoen aan de in de aanbiedingsadvertentie vermelde voorwaarden 

Als niet aan deze basisvoorwaarden wordt voldaan komt u niet voor een woning in Oostzaan in aanmerking.

Het reactieformulier om op de vrijkomende woning te kunnen reflecteren kunt u online invullen. Klik hier
Staat er een woning in “KOMPAS Regiokrant” en op het publicatiebord aan het kantoor van de WOV waar u daadwerkelijk zou willen wonen, dan dient u zich op onze website aan te melden als gegadigde binnen de in de advertentie gestelde termijn. U dient het daarvoor bestemde reactieformulier in te vullen en online op te sturen. Inschrijvingen die later dan de sluitingsdatum bij ons worden ingediend, worden terzijde gelegd.

*) Deze voorwaarde geldt niet voor diegene die vallen onder artikel 4.1.c of 4.2 van de in Oostzaan geldende Huisvestingsverordening Oostzaan Met daarin een verwijzing naar artikel 13c van de Huisvestingswet.