Huurverhoging 2022

Artikelindex

Geen huurverhoging voor de huurders met de lage inkomens

De huurders met de laagste inkomens worden volledig ontzien. Dat betekent dat de mensen die vorig jaar een beroep konden doen op een eenmalige huurverlaging, of toen net niet in aanmerking kwamen, ook dit jaar hier om kunnen verzoeken.

In onderstaand schema kunt u aflezen of u in aanmerking komt voor een huurbevriezing of huurverlaging. Voor de bepaling van het inkomen, telt u alle belastbare jaarinkomens van alle volwassen leden van uw huishouden. Het inkomen van inwonende kinderen, die jonger zijn dan 27 jaar, hoeft niet meegeteld te worden.

U gebruikt hiervoor de inkomensverklaring van de Belastingdienst van het laatst beschikbare jaar.

Deze inkomensverklaring kunt u downloaden op MijnBelastingdienst.nl. Na het inloggen kiest u voor ‘Mijn gegevens’ daarna klikt op ‘Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen bekijken’. Als uw huidige inkomen afwijkt, dan gebruikt u het actuele inkomen. Met uw nieuwe netto huur kunt u dan bepalen of u eventueel in aanmerking komt voor huurbevriezing of -verlaging.

Tabel mogelijke huurbevriezing of huurverlaging

Image9

Inkomensafhankelijke huurverhoging

In ons voorstel kiezen we voor een hogere huurverhoging voor de huurders die financieel draagkrachtig(er) zijn. Dit is in lijn met het beleid van de overheid. We ontvingen hiervoor gegevens van de Belastingdienst. Is uw inkomen hoger dan € 47.948 (bij eenpersoonshuishoudens) of € 55.486 (bij meerpersoonshuishoudens) dan krijgt u een huurverhoging van € 37,50 of € 75,00 per maand.

Voor de bepaling van het inkomen, telt u alle belastbare jaarinkomens van alle volwassen leden van uw huishouden. Het inkomen van kinderen tot 23 jaar telt alleen mee boven het gedeelte van het minimumloon en kinderen boven de 23 jaar tellen volledig mee voor het huishoudinkomen.

U gebruikt hiervoor de inkomensverklaring van de Belastingdienst van het laatst beschikbare jaar.

Deze inkomensverklaring kunt u downloaden op MijnBelastingdienst.nl. Na het inloggen kiest u voor ‘Mijn gegevens’ daarna klikt op ‘Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen bekijken’.

Tabel voorstel inkomensafhankelijke huurverhoging

tabel 2022e

Als uw inkomen is gedaald en daarmee niet meer in de genoemde categorieën valt, zullen wij op uw verzoek de huurverhoging beperken tot 1%.

Als u denkt dat u in aanmerking komt, neem dan contact met ons op en wij sturen u het benodigde formulier toe. Na ontvangst van het formulier en uw inkomensgegevens zullen wij dit beoordelen en u informeren over uw nieuwe huurprijs.